Dyskalkulia

Poradnia Edukacja zachęca do wykonywania badań diagnostycznych przyczyn trudności w nauce matematyki. Diagnoza przyczyn trudności w nauce matematyki jest dokładną i wnikliwą analizą. Badanie przeprowadzają specjaliści i specjalistki z uprawnieniami do diagnozowania dyskalkulii.

Badanie ma na celu stwierdzenie, czy bezpośrednim powodem tych trudności jest dyskalkulia rozwojowa lub jej ryzyko, czy też trudności spowodowane są innymi przyczynami (warunkiem  przeprowadzenia jest posiadanie diagnozy psychologicznej z określonym poziomem IQ, którą można przeprowadzić również w poradni Edukacja). To pogłębione badanie psychologiczno-pedagogiczne zalecane jest, gdy w diagnozie psychologicznej stwierdzono duże możliwości intelektualne, a mimo to występują trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności wymaganych programem szkolnym.

Badanie służy określeniu poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych osoby badanej w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia. Diagnoza polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności. Określi, jakich wiadomości i umiejętności nie posiada osoba badana, w jaki sposób można jej pomóc w wyrównaniu braków i dalszej nauce matematyki, jak należy znormalizować system wiadomości i umiejętności osoby badanej, aby była w stanie sprostać wymaganiom programowym szkoły.

Po diagnozie osoba badana otrzymuje opinię z wnioskami wynikającymi z badania i wskazaniami do ewentualnych działań terapeutycznych i kierunków pomocy w nauce matematyki. Otrzymuje zalecenia dotyczące pracy samodzielnej, pracy pod opieką rodziców, a także wskazania dla nauczycieli do realizacji w czasie zajęć lekcyjnych i terapeutycznych.

Badanie trwa ok. 3 godzin, wykonuje się je od 10 r.ż. na każdym etapie kształcenia, jednak im szybciej zdiagnozuje się przyczynę problemu, tym lepiej.