Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Edukacja” została założona w 1998 r. przez Annę Iwańską, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącą funkcję dyrektora Poradni. Anna Iwańska jest pedagogiem z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych.

Działamy w oparciu o prawo oświatowe i podlegamy merytorycznej kontroli Kuratorium m st. Warszawy.

Jesteśmy placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

  • województwa stołecznego warszawskiego prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie pod nr 750 – zaświadczenie 12/ON/98,
  • prowadzonej przez m. st. Warszawa pod nr 9P – zaświadczenie 10/P/03.

Mediatorzy wpisani są indywidualnie na listy osób i instytucji zaufania publicznego uprawnionych do prowadzenia mediacji (różny zakres).

Poradnia Edukacja spełnia wymagania SANEPIDu, Straży Pożarnej dla placówek oświatowych oraz jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

CEL

Statutowym celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.

DZIAŁANIA

Oferujemy kompleksową diagnostykę psychologiczną (również dla sądu), pedagogiczną, logopedyczną, a także przetwarzania słuchowego.

Wykonujemy pogłębione diagnozy pedagogiczne ogólne, a także określamy przyczyny trudności w nauce matematyki oraz języków obcych.

Przeprowadzamy diagnozy emocji, osobowości, uzdolnień językowych, przyczyn zaburzeń zachowania, predyspozycji i preferencji zawodowych.

Przeprowadzamy badania relacji rodzinnych, rysy osobowości, i inne ekspertyzy psychologiczne dotyczące rodziny z możliwością wykorzystania dla potrzeb procesowych.

Dokonujemy ocen rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia, gotowości szkolnej, oceny braku przeciwwskazań psychologicznych dla dzieci grających w teatrze, filmie, reklamie oraz kandydatów do szkół artystycznych i innych.

 
Prowadzimy terapię pedagogiczną indywidualną z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej, metody Warnkego.

Pomagamy w pokonywaniu trudności szkolnych na każdym etapie kształcenia (efektywnie podnosimy poziom czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem, koncentracji, zapamiętywania, odporności na stres, umiejętność autoprezentacji) oraz wyrównujemy braki wiedzy szkolnej (korepetycje).

 
Nasi specjaliści udzielają porad i konsultacji w szerokim zakresie, zajmują się między innymi trudnościami wychowawczymi o różnym podłożu, zaburzeniami zachowania.

Pomagamy rozwiązywać problemy małżeńskie oraz konflikty i spory, w tym toczące się przed sądami.

Mediatorzy pomagają w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych, sąsiedzkich, pracowniczych, cywilnych, także skierowanych przez sądy.

Mamy duże doświadczenie mediacyjne (od 2003 r. ponad 1600 przeprowadzonych postępowań mediacyjnych, z czego wiele zakończonych ugodą). Mediacje

Wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami organizujemy imprezy popularyzujące metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania. Uczestniczymy także w wydarzeniach promujących zdrowie psychiczne i fizyczne.

Bierzemy udział w konferencjach, plenerach, audycjach telewizyjnych, dyskusjach prasowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce psychologicznej i pedagogicznej.

Nasi współpracownicy są autorami interesujących artykułów prasowych i publikacji książkowych.

 
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Poradnia zapewnia swoim klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewnia poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie.

Poradnia dba o podnoszenie jakości pracy, przywiązujemy szczególna wagę do warunków, w jakich świadczone są usługi, stale wzbogacamy warsztat pracy naszych specjalistów. Dysponujemy urozmaiconymi pomocami do zajęć terapeutycznych i wyrównawczych.

Lokal zajmowany przez Poradnię posiada trzy sale przeznaczone na wszelkiego rodzaju spotkania i terapie indywidualne oraz recepcję z wejściem bezpośrednim od strony ulicy.