Uprawnienia i podstawy prawne działalności Poradni

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „EDUKACJA” działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z (Dz. U. Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 111 z dn. 6 października 2001 r., poz. 1194)

pkt 3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą wydawać również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

pkt 3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Poradnia „EDUKACJA” wpisana została do wykazu instytucji i osób godnych zaufania przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego

- w sprawach nieletnich (nr adm. 8006/025/01)

- w sprawach karnych (nr adm. 10084/025/01)

Mediatorzy poradni wpisani są indywidualnie na listy mediatorów sądowych.

Mediacje w sprawach cywilnych prowadzone są na zasadach opisanych w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz w rozporządzeniach ministra sprawiedliwości:

Mediatorzy prowadzą mediacje zgodnie z zasadami zapisanymi w Kodeksie Etyki Mediatora

oraz standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

 

Niżej zamieszczamy linki do stron dotyczących prawnych aspektów działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych.