Wykonujemy  kompleksową ocenę dojrzałości (gotowości) szkolnej.

Jest to badanie psychologiczno-pedagogiczne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych (testów psychologicznych) pozwalające ocenić, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole.

Badamy  ogólny  poziom  intelektu,  dojrzałość  percepcyjną - wzrokową i słuchową,  sferę społeczną,  kontrolę emocji, rozwój  poznawczy,  motorykę  małą i dużą, mowę czynną i bierną.

Na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem, ewentualnie dokumentacji medycznej czy opinii z przedszkola, a także obserwacji dziecka, analizy jego prac oraz analizy wyników wspomnianych wyżej testów psycholog opracowuje opinię na piśmie. 

Psycholog omawia wynik badania, przekazuje zalecenia do pracy z dzieckiem w domu i szkole lub przedszkolu.

Wykonanie oceny dojrzałości szkolnej pozwala określić mocne i słabsze strony dziecka oraz dobrać najlepszy sposób wspomagania rozwoju.

Badanie to pomoże Państwu podjęć najlepszą dla dziecka decyzję dotyczącą rozpoczęcia nauki w szkole.

W zależności od oczekiwań rodziców wykonujemy badanie standardowe i rozszerzone.

Po badaniu rozszerzonym dowiedzą się Państwo, czy dziecko: 
-   prawidłowo rozpoznaje emocje i umie sobie z nimi poradzić;
-   rozumie, o co chodzi w różnych sytuacjach społecznych;
-   zna i potrafi zastosować w sytuacjach trudnych korzystne dla siebie strategie społeczne;
uzyskają Państwo głębszy wgląd  w możliwości intelektualne dziecka.

Zapraszamy do naszej Poradni,

krótkie terminy,

doskonali specjaliści,

bogaty zestaw testów,

miła, spokojna atmosfera.

Informacje o aktualnej sytuacji prawnej

Jeżeli psycholog uzna (z ważnych przyczyn), że dziecko nie jest gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego, to na wniosek rodziców obowiązek ten można odroczyć na okres nie dłuższy niż rok. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawa: art. 16. ust.3 i 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).

Jeżeli, mimo wskazania w opinii poradni psychologicznej, że dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej, dyrektor szkoły wyda decyzję odmowy odroczenia obowiązku szkolnego, rodzicom przysługuje prawo odwołania  od tej decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie kierować należy do właściwego kuratorium oświaty.
Decyzja o odmowie odroczenia obowiązku szkolnego powinna zawierać uzasadnienie.

Więcej informacji i dyskusja na ten temat:  na stronie stronie rzecznika rodziców