ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest zaburzeniem neurorozwojowym o zróżnicowanym pochodzeniu; przyjmuje się, że na powstawanie objawów mają wpływ zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe, choć jego dokładna przyczyna do tej pory pozostaje nieznana.

Do podstawowych grup objawów zaliczamy: impulsywność, nadaktywność oraz zaburzenia koncentracji uwagi. W zależności od przewagi danej grupy objawów możemy wyróżnić trzy podtypy ADHD: postać z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi, postać z przewagą nadaktywności oraz postać mieszaną, w której nasilone są zarówno objawy zaburzeń koncentracji uwagi, jak i nadaktywności oraz impulsywności.

ADHD często współwystępuje z dysleksją rozwojową, zaburzeniami depresyjnymi oraz obsesyjno-kompulsywnymi.

 

Narzędzia badawcze to zestaw kwestionariuszy CONNERS 3® i/lub komputerowy test koncentracji uwagi MOXO.

  • CONNERS 3® - to zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Kwestionariusze umożliwiają ocenę dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z różnych perspektyw, uwzględniających różne środowiska i konteksty społeczne. W poradni Edukacja wykorzystujemy wersję samoopisową i wersję dla rodzica. Na życzenie rodziców możemy również wykorzystać dodatkowo wersję dla nauczyciela, aby móc uzyskać pełniejszy obraz funkcjonowania dziecka.

 

  • MOXO - to komputerowy test ciągłego wykonania (D-CPT), który wykorzystywany jest w badaniu trudności z koncentracją uwagi. Badanie trwa, w zależności od wieku, od 15 do 20 minut.  W trakcie badania sprawdzane są następujące obszary: uwaga, czas reakcji, impulsywność i nadaktywność.

Po wykonaniu testu osoba badająca opracowuje informację na piśmie.