Poradnia Edukacja zachęca do wykonywania badań pedagogicznych:
ogólnych
lub szczegółowych –– diagnoza przyczyn trudności w nauce matematyki w celu wykluczenia dyskalkulii.

Pogłębione badanie pedagogiczne zalecane jest, gdy w diagnozie psychologicznej stwierdzono duże możliwości intelektualne, a mimo to występują trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności wymaganych programem szkolnym.
Badanie służy określeniu poziomu wiedzy i umiejętności osoby badanej w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia z poszczególnych przedmiotów. Diagnoza pedagogiczna polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności.

Badany otrzymuje zalecenia dotyczące pracy samodzielnej, pracy pod opieką rodziców, a także wskazania dla nauczycieli do realizacji w czasie zajęć lekcyjnych i terapeutycznych.

Badanie przeprowadzają uprawnieni pedagodzy.

Trwa ono ok. 3 godzin, wykonuje się je na każdym etapie kształcenia.

 

Diagnoza przyczyn trudności w nauce matematyki  
ma na celu stwierdzenie, czy bezpośrednim powodem tych trudności jest dyskalkulia rozwojowa lub jej ryzyko, czy też trudności spowodowane są innymi przyczynami (warunkiem  przeprowadzenia jest posiadanie diagnozy psychologicznej z określonym poziomem IQ).

Diagnoza określi, jakich wiadomości i umiejętności nie posiada badany uczeń, w jaki sposób można mu pomóc w wyrównaniu braków i dalszej nauce matematyki, jak należy znormalizować system wiadomości i umiejętności badanego, aby był w stanie sprostać wymaganiom programowym szkoły.
Diagnoza przyczyn trudności w nauce matematyki jest dokładną i wnikliwą analizą. Trwa ponad dwie godziny.
Po diagnozie uczeń otrzymuje opinię z wnioskami wynikającymi z badania i wskazaniami do ewentualnych działań terapeutycznych i kierunków pomocy w nauce matematyki.