Mediacja to sposób pokojowego rozwiązywania konfliktów.

     To model rozmowy prowadzonej przy udziale neutralnego mediatora, w trakcie której strony konfliktu czyli osoby będące w konflikcie, podejmują próbę wypracowania akceptowalnego i obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania. W mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż strony wspólnie dochodzą  do  porozumienia.
W trakcie mediacji strony mają szansę (jednakową) do prezentowania swoich potrzeb i punktów widzenia. Mediator- osoba bezstronna - nie rozstrzyga, jak było, kto ma rację, kto jest winny, nie narzuca rozwiązań.
Pożądanym  zakończeniem mediacji jest podpisanie ugody/porozumienia.
Zapisy ugody mediacyjnej muszą być precyzyjne, zrozumiałe, weryfikowalne. Mediator wspiera strony w wypracowywaniu efektywnego rozwiązywania, bacząc aby było ono realistyczne i dawało szansę trwałego wygaszenia konfliktu.

Zasady mediacji:
- dobrowolność,
- poufność,
- neutralność mediatora wobec stron i ich konfliktu
- neutralność miejsca mediacji.

Mediacje rodzinne mogą być prowadzone na różnych etapach  wzajemnych relacji rodzinnych, jako profilaktyka konfliktu, próba pojednania, czy ustalenia warunków rozstania.
W tej ostatniej sytuacji mediacje rodzinne są dobrym sposobem na wypracowanie i uzgodnienie wszelkich warunków rozwodu, separacji czy rozstania. W zakresie dotyczącym dzieci sporządza się rodzicielski plan wychowawczy. 

Specjalizujemy się w mediacjach:
- karnych,
- rodzinnych przedsądowych oraz skierowanych z sądu,
- nieletnich, w tym nieletnich sprawców czynu karalnego.

Skorzystaj z naszej pomocy zanim wniesiesz sprawę do sądu. 

Mediatorzy poradni Edukacja mają duże doświadczenie i umiejętności, charakteryzują się wysoką etyką zawodową.
Dyskrecja i dbałość o poczucie bezpieczeństwa klientów to nasza dewiza.

Poradnia przeprowadza mediacje od 2003 r.
Prowadzenie mediacji, w szczególności mediacji rodzinnych oraz nieletnich, jest naszą działalnością statutową wynikającą z ustawy o systemie oświaty i odpowiednich rozporządzeń.
Poradnia Edukacja posiada wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania przy Sądzie Okręgowym w Warszawie uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego. Ponadto mediatorzy indywidualnie wpisani są do tegoż wykazu.